Regulamin Platformy

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ VANGOG.PL

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Platforma internetowa [dalej "Platforma"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Platforma internetowa działająca pod adresem www.vangog.pl prowadzona jest przez ZGE Sp. z o.o. z siedzibą w mieście Koszalin 75-846, przy ul. Słowiańskiej 6, działająca pod numerem NIP: 6692521875, adres email do kontaktu: biuro@vangog.pl, która jest właścicielem marki vangog.pl. Spółka jest zarejestrowana w KRS pod numerem 0000514444 przez Sąd Rejonowy miasta Koszalina.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane na Platformie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i zawierają wliczony koszt wysyłki.

6. Korzystanie z platformy zakupowej możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z platformy zakupowej Marketplace ani żądać jakichkolwiek świadczeń.

 

§2

Definicje

1. Marketplace – platforma handlowa online dostępna na stronie www.vangog.pl umożliwiająca Klientom:

• uzyskanie informacji dotyczących Marketplace Sprzedawców (w szczególności danych o firmie, adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej, numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, stosowanych procedurach reklamacyjnych, posprzedażowych, warunkach dostawy itp),

• składanie zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawców,

• zawieranie na odległość (on-line) umów sprzedaży ze Sprzedawcami,

• dostęp do historii zamówień produktów u Sprzedawców,

• ocenianie Sprzedawców, u których realizowane były zamówienia oraz dostęp do historii opinii

wyrażonych na temat Sprzedawcy.

2. Sprzedawca/Sprzedający - sprzedawca inny niż Vangog.pl, oferujący do sprzedaży produkty w ramach platformy VanGog. Wyłącznie Sprzedawca, z którym Klient zawrze umowę na odległość, odpowiedzialny jest, w szczególności za jakość zbywanego produktu, wystawienie dokumentu potwierdzającego sprzedaż oraz obsługę reklamacji oraz obsługę posprzedażną.

3. Vangog.pl – ZGE Sp. z o.o. z siedzibą w mieście Koszalin 75-846, przy ul. Słowiańskiej 6, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000514444 przez Sąd Rejonowy miasta Koszalina.

4. Platforma - serwis internetowy prowadzony przez Vangog.pl, dostępny pod adresem www.vangog.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

§3

Dokumentacja zakupów

1. Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu – paragony, faktury VAT oraz faktury z zerową stawką VAT- wystawiane są przez Sprzedawcę, ponieważ to on jest stroną zawieranej z Klientem umowy sprzedaży. Automatycznie generowane przez Platformę są jedynie dowody sprzedaży, bez wyróżnionej stawki VAT, z danymi Sprzedającego oraz Klienta, wysyłane w wiadomości email po zaznaczeniu szczegółów dostawy w Panelu Sprzedawcy przez Sprzedającego. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury.

2. Klient składając zamówienie na produkty za pomocą platformy handlowej Vangog.pl wyraża zgodę na otrzymanie od Sprzedawcy faktury elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Kontakt ze Sprzedawcą na jego adres mailowy jest możliwy poprzez przycisk ,,Napisz do mnie!” na profilu Sprzedawcy. 

§4

Zamówienia

1. Zamówienia można składać tylko i wyłącznie poprzez koszyk dostępny na stronie internetowej Platformy. Każda próba realizacji zakupu produktu z Platformy poza Platformą jest niezgodna z Regulaminem.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Platforma potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Zamówienie przesyłane jest natychmiastowo do Sprzedającego. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty lub też, gdy adres wysyłki wskazuje na wysyłkę zagraniczną.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie produktu, przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy.

 

§5

Ogólne warunki korzystania z Platformy VanGog

 1. Korzystanie przez Użytkowników z platformy zakupowej VanGog ma charakter nieodpłatny.
 2. ZGE Sp. z o.o. nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników na platformie internetowej Vangog.pl. ZGE Sp. z o.o poprzez platformę zakupową Vangog.pl prezentuje/informuje o Towary/ach wystawianych przez Sprzedawców współpracujących w ramach platformy zakupowej VanGog. 
 3. ZGE Sp.  z o.o. nie odpowiada za opisy, dane techniczne oraz specyfikacje produktów zamieszczone na stronie www.vangog.pl Informacje te nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Informacje dotyczące cen Towarów oraz informacje zawarte na stronach produktów pochodzą od Sprzedających.
 5. ZGE Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące cen prezentowane na platformie zakupowej VanGog były przedstawiane przez Sprzedających zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym, od którego oferta pochodzi.
 6. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym odbywa się na warunkach określonych przez Sprzedającego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i nie może kłócić się z niniejszym Regulaminem. ZGE Sp. z o.o. nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.
 7. ZGE Sp. z o.o. nie odpowiada:
  1. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym u Sprzedającego przez Użytkownika,
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sprzedającego
  5. za ewentualne zwroty i reklamacje Towarów sprzedawanych na Platformie przez Sprzedającego
 8. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Sprzedającego, Sprzedający będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.
 9. Autorskie prawa majątkowe do elementów platformy zakupowej VanGog, w tym do logotypów, treści, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na platformie zakupowej Marketplace, przysługują ZGE Sp. z o.o.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych na platformie zakupowej VanGog.

§6

Rejestracja

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z platformy zakupowej VanGog bez dokonywania rejestracji.

2. Użytkownicy mają możliwość dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie oraz logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.

3. Aby sprzedać Towar, Użytkownik musi zarejestrować się na specjalnie wydzielonym Panelu Sprzedawcy pod adresem www.vangog.sp-seller.webkul.com.

§7

Płatności

1. Klient dokonuje płatności za Towar kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayPal.

2. Ceny wysyłki wliczone są w cenę produktu.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę w systemie PayPal.

§7a

Współpraca platformy ze Sprzedającym w zakresie przekazywania płatności

1. Warunkiem wystawienia produktu na platformie jest posiadanie bezpłatnego konta PayPal i podanie adresu e-mail połączonego z tym kontem na swoim Panelu Sprzedawcy.

2. Po dokonaniu płatności przez Klienta pieniądze zostaną przekazane na konto PayPal Sprzedającego w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty pozytywnej transakcji.

3. Od ceny produktu przed przekazaniem pieniędzy Sprzedającemu zostanie odjęta prowizja w wysokości 15%.

4. Prowizja zostaje pobrana od całkowitej ceny produktu widocznej na stronie produktu na platformie.

5. Wysokość prowizji może ulegać okresowym zmianom podczas organizacji przez platformę VanGog akcji i przedsięwzięć. W przypadku okresowej zmiany wysokości prowizji na stronie głównej platformy pojawi się informacja na ten temat.

6. Wysokość prowizji może różnić się w zależności od Sprzedającego. Platforma VanGog ma prawo obniżyć prowizję dla danego Sprzedającego na czas określony bądź nieokreślony. O obniżeniu prowizji Sprzedający zostanie poinformowany osobiście.

7. W przypadku problemów z przekazaniem pieniędzy Administracja będzie natychmiastowo kontaktować się ze Sprzedającym mailowo i telefonicznie.

 

§8

Wysyłka towaru

1. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem wybranej przez siebie metody dostawy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą podawany jest przez Sprzedawcę pod opisem danego produktu.

4. Za zapakowanie, przygotowanie do wysyłki, wysyłkę i dostawę Towaru odpowiada wyłącznie Sprzedający.

 

§9

Reklamacje i zwroty

1. ZGE Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne zwroty i reklamacje Towarów sprzedawanych na Platformie przez Sprzedającego.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową lub w przypadku jakichkolwiek innych przyczyn Klient może kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym za pośrednictwem przycisku na profilu Sprzedającego, może również zgłosić chęć zwrotu lub reklamacji za pośrednictwem formularza zwrotów i reklamacji pod adresem www.return.clicksit.com/shop/vangogtest lub napisać do nas w formularzu kontaktowym/na czacie online.

3. Jeżeli Sprzedający przyjął ofertę odstąpienia od umowy, przestaje ona obowiązywać i Sprzedający zobowiązany jest przekazać dokonane przez Klienta płatności zgodnie z wcześniej ustalonymi podczas kontaktu z Klientem warunkami.

 

§10

Odpowiedzialność za wady Towaru i za jego zgodność z umową

1. Towary oferowane przez Sprzedających mogą być objęte gwarancją, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu.

2. Vangog.pl nie udziela żadnej gwarancji na produkty sprzedawane przez Sprzedawców.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

4. Wszelkie reklamacje związane z towarami sprzedawanymi przez  Sprzedawców oraz dotyczące wykonania przez nich umów należy składać bezpośrednio u Sprzedawców lub poprzez formularz zwrotów i reklamacji. Każdy Sprzedawca samodzielnie określa obowiązującą u niego procedurę reklamacyjną. Informacje w tym zakresie dostępne są po skontaktowaniu się z danym Sprzedawcą. W przypadku braku kontaktu ze Sprzedającym, również, gdy produkt nie został dostarczony lub wysłany w odpowiednim, podanym przez Sprzedającego czasie, Kupujący ma prawo zgłosić to zdarzenie policji. Z uwagi na obowiązującą nas Ustawę o ochronie danych osobowych nie udostępniamy Kupującym żadnych danych Sprzedawcy. Jednak chętnie współpracujemy z organami ścigania, dlatego wszystkie informacje dotyczące zamówienia i Sprzedającego zostaną zabezpieczone i przekazane policji na jej pisemny wniosek. W przypadku wyżej wymienionych problemów, skontaktuj się z nami za pomocą strony: https://vangog.pl/pages/kontakt, dzięki czemu po przeanalizowaniu zgłoszenia, będziemy mogli zablokować użytkownikowi konto na platformie.

 5. Reklamacje dotyczące prawidłowości działania platformy VanGog można zgłaszać w następujący sposób:

a) mailowo poprzez Biuro Obsługi Klienta: biuro@vangog.pl

b) za pomocą zakładki kontakt dostępnej na stronie: https://vangog.pl/pages/kontakt

 

§10

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Administratorem jego danych, niezbędnych do realizacji zamówienia jest Sprzedający, u którego został zakupiony Towar.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. Vangog.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Klientów w ramach platformy VanGog w następujących celach:

• umożliwienia korzystania z platformy handlowej VanGog,

• założenia oraz zapewnianie obsługi Konta Klienta oraz Panelu Sprzedawcy na Platformie,

• zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,

 • obsługiwania zapytań dotyczących działania platformy Marketplace oraz konta Klienta przekazywanych działowi obsługi klienta mailowo bądź przez formularz kontaktowy,

• zamieszczania opinii Klientów dotyczących Sprzedawców.

 

§11

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Platformy (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Platformy i Sprzedających.

 

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Platformy.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Platformy.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

5. Platforma uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.